Zásady ochrany osobních údajů v trivagu

Poslední aktualizace: prosinec 2022

Tyto zásady ochrany osobních údajů platí pro všechny webové stránky, aplikace nebo jiné služby a nabídky (souhrnně dále „služby“) provozované společností trivago N.V. a jejími dceřinými společnostmi (dále „my“ nebo „trivago“)

Tyto zásady informují o tom, jak trivago zpracovává osobní údaje, když využíváte naše služby. Osobními údaji se rozumí údaje, které lze použít k vaší identifikaci, ať už přímo, nebo nepřímo.

Jako metavyhledávač vás může trivago přesměrovat na webové stránky nebo aplikace externích partnerů. Pamatujte, že nad těmito službami externích partnerů nemáme žádnou kontrolu a že vaše využívání těchto služeb externích partnerů podléhá zásadám ochrany osobních údajů zveřejněným na příslušných webových stránkách nebo v příslušných aplikacích, nikoli těmto zásadám ochrany osobních údajů.

Kvůli technologickému vývoji, změnám našich služeb či právní úpravy a z jiných důvodů mohou naše zásady ochrany osobních údajů vyžadovat úpravy. Zásady ochrany osobních údajů budeme pravidelně upravovat a žádáme vás, abyste se seznámili s jejich aktuálním obsahem.

1. Kdo nese odpovědnost za zpracování osobních údajů popsané v těchto zásadách ochrany osobních údajů?

Zpracování osobních údajů popisované v těchto zásadách ochrany osobních údajů řídí společnost trivago N.V. založená podle zákonů Nizozemska, jež sídlí na adrese Kesselstraße 5-7, 40221 Düsseldorf, Německo.

Chcete-li uplatnit svá práva na ochranu údajů nebo se zeptat na nějakou obecnou záležitost ohledně zpracování osobních údajů společností trivago nebo na cokoli ve vztahu k těmto zásadám ochrany osobních údajů, můžete kontaktovat náš tým e-mailem zaslaným na adresu privacy@trivago.com.

Chcete-li přímo kontaktovat našeho pověřence pro ochranu osobních údajů, zašlete e-mail na adresu privacy@trivago.com s předmětem „K rukám pověřence pro ochranu osobních údajů“. Upozorňujeme, že automaticky neplatí, že by byly e-maily zaslané na tuto adresu důvěrné či že by je četl pouze pověřenec pro ochranu osobních údajů. Pokud požadujete důvěrnou výměnu informací s naším pověřencem pro ochranu osobních údajů, uveďte to prosím v e-mailu a my to zařídíme.

2. Vaše práva

V souvislosti se svými osobními údaji máte následující práva: Informace o tom, jak nás můžete kontaktovat a tato práva uplatnit, naleznete v části 1.

2.1 Obecná práva

Právní předpisy na ochranu osobních údajů vám za příslušných zákonných podmínek poskytují následující práva: právo na informace (čl. 13 GDPR), právo na přístup k údajům (čl. 15 GDPR), právo na výmaz (čl. 17 GDPR), právo na opravu údajů (čl. 16 GDPR), právo na omezení zpracování (čl. 18 GDPR) a právo na přenositelnost údajů (čl. 20 GDPR).

2.2. Právo zrušit souhlas

Souhlas, který jste nám dříve poskytli, máte právo kdykoli zrušit. To bude mít za důsledek, že vaše osobní údaje již v budoucnu v souvislosti s tímto souhlasem nebudeme zpracovávat. Zrušením souhlasu nebude dotčena zákonnost jakéhokoli zpracování prováděného na základě souhlasu až do doby jeho zrušení.

2.3 Právo na vznesení námitky vůči zpracování údajů na základě oprávněných zájmů

Pokud vaše osobní údaje zpracováváme na základě oprávněných zájmů, máte právo kdykoli vznést námitku vůči takovému zpracování z důvodů plynoucích z vaší konkrétní situace. Pokud vznesete námitku, nebudeme nadále zpracovávat vaše osobní údaje, pokud se nám nepodaří předložit přesvědčivé a oprávněné důvody pro jejich zpracování, které mají větší váhu než vaše zájmy, práva a svobody, nebo pokud jejich zpracovávání nenapomáhá uplatnění, výkonu nebo obhajobě zákonných nároků.

2.4 Práva týkající se vznesení námitky vůči přímému marketingu

Pokud vaše osobní údaje zpracováváme pro účely přímého marketingu, máte právo proti takovému zpracování kdykoli vznést námitku. Další podrobnosti o tom, jak vznést námitku proti jakékoli formě přímého marketingu, naleznete v části 6.1.

2.5 Právo podat stížnost dozorovému úřadu

Máte také právo podat stížnost u příslušného úřadu pro ochranu osobních údajů, domníváte-li se, že vaše osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s platnými právními předpisy na ochranu osobních údajů. Můžete se obrátit na jakýkoli orgán pro ochranu osobních údajů v kterémkoli členském státě Evropské unie, především pak na místně příslušný orgán v místě vašeho bydliště. Společnost trivago podléhá pravomoci dozorového úřadu Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen, Kavalleriestr. 2-4, 40213 Düsseldorf, tel.: 0211/38424-0, e-mail: poststelle@ldi.nrw.de.

3. Jaké údaje shromažďujeme

Když využíváte naše služby, zpracováváme tyto typy osobních údajů:

 • Údaje o uživatelích
  • Osobní údaje shromažďované při vytváření členského účtu, například jméno, e-mailová adresa, heslo.
  • Kontaktní údaje a další informace, které s námi můžete sdílet, například korespondenční adresa, věk, pohlaví, země bydliště, profily na sociálních sítích, zprávy zasílané našemu týmu, zpětná vazba, komentáře, odpovědi na průzkumy nebo pohovory, účast v našich propagačních akcích.
 • Údaje o využití
  • Informace o tom, jak využíváte naše služby, včetně údajů zadaných při vyhledávání pomocí našich služeb (např. destinace, data, počet hostů, měna), zobrazených nabídek a kliknutí na odkazy.
  • Interakce s naší marketingovou komunikací: můžeme shromažďovat informace o interakci s našimi zprávami zasílanými v rámci přímého marketingu, včetně newsletteru a oznámení push (například analýzy počtu otevření newsletteru nebo kliknutí na hypertextové odkazy v něm vložené).
 • Údaje o rezervacích: Když využíváte naše služby a kliknete na odkaz na ubytování uvedené v našich službách, online rezervační stránka, která nabídku učinila, nám může zaslat osobní údaje týkající se všech dalších rezervací, které na dotyčné online rezervační stránce provedete.
 • Údaje o poloze: Můžeme zpracovávat údaje o přibližné poloze na základě vaší IP adresy (na úrovni země nebo města). Kromě toho můžeme na základě vašeho předchozího souhlasu používat data GPS, abychom vám mohli poskytovat přizpůsobené výsledky vyhledávání na mobilním telefonu.
 • Bankovní údaje: I když se přímo nepodílíme na rezervaci ubytování a procesu platby, můžeme vás čas od času požádat, abyste nám sdělili své bankovní údaje, například za účelem vyplacení kompenzace uživatelům.
 • Technické údaje: Může jít například o IP adresu, cookies, identifikační údaje (ID relace, ID člena, ID zařízení), kód stavu přístupu/HTTP, údaje o softwaru a verzi prohlížeče, operačním systému a jeho rozhraní, poskytovateli internetových služeb, jazyku a dalších konfiguračních nastaveních.

4. Proč a jak vaše osobní údaje používáme

Níže uvádíme informace (i) o důvodech, proč shromažďujeme a používáme vaše osobní údaje, jakož i o jednotlivých účelech, (ii) o příslušných právních základech a (iii) o kategoriích příslušných osobních údajů. Vaše osobní údaje mohou být používány následujícími způsoby:

 • Poskytování služeb, včetně pomoci při porovnání cen a nabídek ubytování a hledání ideálního ubytování.
  • Právní základ: plnění smlouvy, souhlas.
  • Kategorie používaných osobních údajů: údaje o uživatelích, údaje o používání, údaje o rezervacích, údaje o poloze, technické údaje.te
 • Vytváření a udržování bezpečného a spolehlivého prostředí pro naše služby, včetně bezpečného a spolehlivého prostředí pro váš uživatelský účet trivago.
  • Právní základ: plnění zákonné povinnosti, oprávněný zájem.
  • Kategorie používaných osobních údajů: údaje o používání, technické údaje.
 • Porozumění tomu, jak využíváte naše služby, využívání zpětné vazby, kterou nám můžete poskytnout, ke zlepšování našich služeb, identifikaci trendů v oboru a vývoji nových produktů a funkcí pro zlepšení dojmu.
  • Právní základ: souhlas, oprávněný zájem.
  • Kategorie používaných osobních údajů: údaje o uživatelích, údaje o používání, údaje o rezervacích, technické údaje.
 • Zasílání přímé marketingové komunikace o našich nebo souvisejících službách, zobrazování inzerce v rámci služeb a na webových stránkách externích partnerů (ať už personalizované, nebo nikoli), další správa propagačních aktivit (například loterie a podobné akce).
  • Právní základ: souhlas, oprávněný zájem.
  • Kategorie používaných osobních údajů: údaje o uživatelích, údaje o používání, technické údaje.
 • Komunikace s vámi, odpovídání na dotazy a komentáře, poskytování služeb zákazníkům.
  • Právní základ: plnění smlouvy, oprávněný zájem.
  • Kategorie používaných osobních údajů: údaje o uživatelích, údaje o používání, údaje o rezervacích, bankovní údaje.
 • Plnění závazků plynoucích ze smluv s externími partnery, například prezentace online rezervačních stránek v našich službách.
  • Právní základ: plnění smlouvy, oprávněný zájem.
  • Kategorie používaných osobních údajů: údaje o uživatelích, údaje o používání, údaje o rezervacích.
 • Plnění zákonných povinností, požadavků orgánů činných v trestním řízení, předcházení podvodům, zakládání, provádění a obhajoba právních nároků.
  • Právní základ: plnění zákonné povinnosti, oprávněný zájem, plnění smlouvy.
  • Kategorie používaných osobních údajů: údaje o uživatelích, údaje o používání, údaje o rezervacích, technické údaje.

5. S kým vaše údaje sdílíme

Vaše osobní údaje můžeme sdílet s příjemci následujících kategorií. Podmínkou je existence vhodného právního základu:

 • Dceřiné společnosti, které máme ve 100% vlastnictví.
 • Partneři pro autentizaci: Když se například zaregistrujete nebo přihlásíte do služeb prostřednictvím služeb třetích stran, jako je Facebook, Google nebo Apple.
 • Externí poskytovatelé služeb, kteří pro nás zajišťují služby týkající se zpracování dat, jako například: poskytovatelé hostování a ukládání dat, poskytovatelé služeb pro zákazníky, poskytovatelé komunikačních služeb, poskytovatelé zabezpečení a zamezení podvodům, poskytovatelé inkasních služeb, analýz, inzerce a marketingu.
 • Externí poskytovatelé služeb, kteří nám zajišťují službu nezávislých správců dat. Jedná se například o služby zabezpečení a zamezení podvodům, sociální sítě nebo zajišťování inzerce a marketingu.
 • Obchodní partneři, s nimiž společně nabízíme produkty nebo služby. Tyto služby nabízíme v rámci našich služeb ve spolupráci s dalšími externími subjekty.
 • Externí dodavatelé cestovních služeb, například hotely, letecké společnosti, autopůjčovny, pojišťovny, majitelé nemovitostí, průvodci nebo provozovatelé aktivit.
 • Policejní orgány. Za účelem prevence, zjištění a trestního stíhání nezákonných činností, ohrožení bezpečnosti státu nebo ohrožení bezpečnosti obyvatel a k zamezení ohrožení lidských životů.
 • V rámci firemních operací, jako je sloučení, odprodej, konsolidace nebo prodej aktiv.

Pokud předáme údaje subjektům, které poskytují služby nám, mohou je tyto subjekty použít pouze k plnění daných úkolů. Poskytovatele služeb pečlivě vybíráme a prověřujeme. Jsou smluvně vázáni našimi pokyny, mají zavedena vhodná technická a organizační opatření a pravidelně je monitorujeme.

6. Informace specifické pro konkrétní službu

6.1 Newsletter

Nabízíme služby informačního newsletteru, které mohou zahrnovat inspirativní cestovní obsah, odkazy na průzkumy nebo loterie, připomenutí vašich předchozích vyhledávání v našich službách, další novinky o službách nabízených námi nebo našimi partnery.

Když se přihlásíte k odběru newsletteru přímo prostřednictvím našich služeb, obdržíte e-mail, ve kterém vás požádáme o potvrzení, že jste vlastníkem poskytnuté e-mailové adresy. Pokud registraci do 24 hodin nepotvrdíte, vaše osobní údaje budou po měsíci automaticky smazány.

Pokud si již nepřejete dostávat od nás newslettery, můžete kdykoli provést odhlášení. Slouží k tomu odkaz Odhlásit v zápatí každého newsletteru. Můžete ale také kontaktovat tým pro ochranu osobních údajů, jak se popisuje v části 1 výše.

6.2 Uživatelský účet na trivagu

Vytvoření uživatelského účtu na trivagu není povinné. Může však být nezbytné, pokud chcete v rámci služeb využívat všechny funkce.

Všechny údaje můžete spravovat, upravovat nebo mazat v uživatelském účtu na trivagu. Pamatujte, že po určité době nečinnosti bude uživatelský účet na trivagu automaticky smazán.

6.3 Business Studio

Jestliže používáte Business Studio, obdržíte osobní přístup chráněný heslem a budete moci prohlížet a spravovat údaje, které jste v příslušném účtu uložili. Hoteliéři s účtem trivago Business Studio mohou dostávat přímé informace o nových nebo dodatečných funkcích.

7. Informace o cookies

Při vašem využívání služeb používáme cookies a další technologie sledování online. V tomto odstavci uvádíme informace o tom, co cookies jsou, jak je trivago používá a jak lze spravovat příslušné předvolby.

7.1 Co jsou cookies?

Cookies jsou malé textové soubory, které se stáhnou do vašeho zařízení, když navštívíte webovou stránku nebo aplikaci. Kromě cookies můžeme používat další sledovací technologie, například webové majáky, značky nebo pixely (drobné grafické obrázky umístěné na webové stránce, které indikují, že byla daná stránka zobrazena), případně sady SDK (Software Development Kit, sledovací technologie uložená v aplikaci). V tomto odstavci označujeme obecným výrazem „cookies“ nejen přímo cookies, ale i další sledovací technologie.

Cookies umožňují webovým stránkám rozpoznat zařízení uživatelů a ukládat informace o obsahu, který uživatelé prohlížejí a na který nějak reagují. Díky těmto informacím je možné uživatelům poskytovat přizpůsobené prostředí (například je možné si zapamatovat předvolby nebo nastavení).

Cookies lze dělit do různých kategorií:

 • Zaprvé je možné je dělit podle toho, kdo je jejich provozovatelem:
  • Cookies první strany dává na webové stránky a do aplikací společnosti trivago přímo trivago;
  • Cookies třetích stran provozují na našich webových stránkách nebo v aplikacích externí poskytovatelé, například reklamní partneři, poskytovatelé zabezpečení a partnerská sociální média.
 • Zadruhé je možné dělit cookies na základě trvání:
  • Relační cookies: Tyto cookies se automaticky smažou, když zavřete prohlížeč.
  • Trvalé cookies: Tyto cookies se automaticky smažou po uplynutí nastavené doby, která se může u jednotlivých cookies různit. Cookies můžete kdykoli smazat v nastavení zabezpečení vašeho prohlížeče.

7.2 Jak trivago využívá cookies?

Společnost trivago, případně externí poskytovatelé provozující soubory cookie třetích stran na našich webových stránkách nebo v aplikaci, využívají soubory cookie popsané výše takto:

 • Nezbytně nutné cookies: Tyto cookies jsou nezbytné k používání našich služeb. Bez těchto cookies není možné řádně poskytovat služby.
 • Funkční cookies: Tyto cookies nám umožňují zapamatovat si volby, které jste provedli na našich webových stránkách nebo v aplikacích (například volbu preferovaného jazyka nebo měny), a poskytovat vám lepší a personalizované funkce. Pokud tyto soubory cookie nepovolíte, některé nebo všechny tyto funkce nemusí fungovat správně.
 • Výkonnostní cookies: Tyto cookies, ať už umístěné námi nebo v některých případech našimi obchodními partnery, nám umožňují shromažďovat informace o výkonu našich služeb (tj. umožňují zjistit, které stránky jsou navštěvovány či využívány nejvíce/nejméně). Tyto informace používáme k údržbě, vývoji a zlepšování služeb. Pokud tyto cookies nepovolíte, nebudeme vědět, kdy jste navštívili naše webové stránky a aplikace, a nebudeme moci monitorovat jejich výkon.
 • Marketingové cookies: Tyto cookies nastavují prostřednictvím našich webových stránek a aplikací naši reklamní partneři. Tyto společnosti je mohou používat k vytvoření profilu vašich zájmů a k zobrazování relevantních reklam na webových stránkách externích partnerů. Pokud tyto cookies nepovolíte, bude vám zobrazovaná reklama méně personalizovaná.

Některé cookies umístěné na našich webových stránkách a v aplikacích pocházejí od našich obchodních partnerů.

K zajištění základních funkcí webových stránek používáme nástroje nezbytně nutné k provozu webových stránek na základě našeho oprávněného zájmu. V těchto případech je přistupování k informacím a jejich uchovávání v koncovém zařízení nezbytně nutné a probíhá na základě zákonů provádějících směrnici o soukromí v odvětví elektronických komunikací platných v členských státech EU, v Německu v souladu s § 25 odst. 2 zákona TTDSG.

Všechny ostatní nepodstatné (volitelné) nástroje, jež zajišťují další funkce, používáme na základě vašeho souhlasu. Přistupování k informacím a jejich uchovávání v koncovém zařízení se v těchto případech provádí na základě zákonů provádějících směrnici o soukromí v odvětví elektronických komunikací platných v členských státech EU, v Německu v souladu s § 25 odst. 1 zákona TTDSG. Zpracování údajů pomocí těchto nástrojů probíhá pouze tehdy, když jsme předem obdrželi váš souhlas.

Pokud jsou osobní údaje přenášeny do třetích zemí (například do USA), přečtěte si část 8 (Přenos do jiných zemí). Obsahuje také informace o souvisejících rizicích.

7.3 Jak spravovat předvolby týkající se cookies?

Svůj souhlas s používáním jiných než nutných souborů cookie můžete kdykoli zrušit nebo upravit pomocí příslušného odkazu v zápatí našich webových stránek nebo změnou nastavení webového prohlížeče tak, aby cookies odmítal. Příslušný postup najdete pomocí nabídky Nápověda na nástrojové liště prohlížeče. Informace o tom, jak bránit zobrazování personalizovaných reklam, můžete též najít na webech www.youronlinechoices.com nebo www.youradchoices.com.

Na vašem mobilním zařízení vám může váš operační systém umožňovat kontrolu cookies prostřednictvím funkce nastavení. Další informace naleznete v pokynech výrobce vašeho zařízení. Pokud se rozhodnete soubory cookie odmítat, některé části našich služeb nemusí fungovat tak, jak bylo zamýšleno, případně nemusí fungovat vůbec.

8. Přenos do jiných zemí

Vzhledem ke globální povaze našeho podnikání můžeme vaše osobní údaje sdílet přes hranice s dceřinými společnostmi, které máme ve 100% vlastnictví, nebo s partnery a poskytovateli služeb. Tyto subjekty mohou zpracovávat vaše osobní údaje v zemích, kde mohou být právní předpisy na ochranu osobních údajů odlišné od právních předpisů EU nebo od právních předpisů platných v zemi vašeho bydliště.

V případech, kdy se dle rozhodnutí Evropské komise nemá za to, že tyto země disponují rovnocennou ochranou osobních údajů, přijímáme další opatření, abychom zajistili, že přenos vašich osobních údajů bude probíhat v souladu s platnými právními předpisy, například standardní smluvní doložky vydané Evropskou komisí.

Pokud je přípustný přenos do třetí země a neexistuje žádné rozhodnutí o rovnocennosti ochrany osobních údajů ani vhodná ochranná opatření, je možné a existuje riziko, že orgány v příslušné třetí zemi získají přístup k přenášeným údajům za účelem jejich sběru a analýzy a že nelze zaručit vymahatelnost vašich dotčených práv.

9. Jak trivago vaše údaje chrání?

V rámci závazku chránit vaše osobní údaje jsme přijali vhodná technická a organizační opatření k ochraně vašich osobních údajů před náhodnou nebo úmyslnou manipulací, ztrátou, zničením nebo před přístupem neoprávněných osob. Mezi tato opatření patří pseudonymizace, šifrování, firewally nebo řízení přístupu. Naše bezpečnostní opatření pravidelně prověřujeme a aktualizujeme s ohledem na technologický vývoj.

10. Kdy budou vaše údaje smazány?

Vaše osobní údaje uchováváme pouze po dobu nezbytně nutnou nebo povolenou s ohledem na účely, pro které byly shromážděny, a v souladu s platnými právními předpisy. Poté údaje okamžitě smažeme, kromě případů, kdy údaje stále potřebujeme až do uplynutí zákonných promlčecích lhůt (např. pro důkazní účely v rámci občanskoprávních nároků nebo z důvodů účetních a daňových právních předpisů), případně pokud v konkrétním daném případě existuje jiný právní základ podle zákona o ochraně osobních údajů umožňující pokračovat ve zpracování vašich údajů. V případě, že vaše údaje využijeme pro účely analýzy a statistiky za delší časové období, budou anonymizovány.